Amersfoort Vernieuwt

Nota binnenstedelijke vernieuwing

De VHB en de huurderscommissies hebben 17 jaar lang gepleit voor aandacht voor het binnenstedelijke gebied. Het accent lag tot nu toe sterk op prestige objecten in de uitbreidingswijken. De VHB is dan ook verheugd dat er nu na heel lang aandringen op de politiek en SCW een nota Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort tot stand is gekomen.

In de wijkperspectieven is destijds, na goed overleg met bewoners, bepaald wat sterke en zwakke kenmerken van wijken zijn. Tevens zijn er doelen geformuleerd. Het is belangrijk dat er nu stappen worden gezet om die doelen te gaan realiseren.   De VHB ziet het strategisch plan van aanpak als een stap naar die oplossingen. De VHB is positief over de investeringsbereidheid van SCW en van de gemeente.   

In de publiciteit krijgt het waterwingebied veel aandacht. De randen van het Waterwingebied vormen een voorbeeld van slecht functionerende groenscheiding. Deze is nooit goed uit de verf gekomen en dat is één van de vele fouten van de Gemeente Amersfoort. Het prachtige groengebied is in de loop van de jaren niet fatsoenlijk onderhouden. Andere grote en middelgrote steden zijn zuiniger op hun parken. Als geen ander realiseert de VHB zich dat er gebouwd moet worden, maar niet ten koste van alles. Achter het bewuste Waterwingebied is jaren geleden een weg aangelegd, die nooit in gebruik is genomen. Dat is een stuk kapitaalvernietiging geweest. Juist waar die weg loopt, zou gebouwd kunnen worden en dan kan het groen in het Waterwingebied behouden blijven.

Hoewel er in de nota diverse zwakke punten staan, kan en mag het niet gebeuren dat er nu geen maatregelen worden genomen en dat dus onze bewoners daar de dupe van worden. De VHB ziet namelijk de verpaupering in diverse wijken toenemen. De leefbaarheid moet worden vergroot. Een hogere kwaliteit van woningen en woonomgeving en meer keuze in soorten woningen zijn gewenst. De VHB vindt dat er nu moet worden gewerkt aan vernieuwing en niet pas als het te laat is en een wijk verpauperd is en een negatief imago heeft. Daar mag de politiek zijn ogen niet voor sluiten. Daarom pleit de VHB ervoor: laat de bewoners in de wijken waar Binnenstedelijke Vernieuwing plaats moet vinden niet in de steek en pas de nota dit jaar nog aan, zodat de wijken niet verder verpauperen.

Een mogelijkheid daartoe is het uit de nota halen van de bouw van de ABC school in het Waterwingebied en laten wij allemaal kijken naar alternatieve plekken waar die school wel gebouwd kan worden. In een eerdere brief hebben wij ons standpunt met betrekking tot het Waterwingebied aangegeven.

De VHB is uiteraard bereid over de verdere ontwikkeling van het plan voor de Binnenstedelijke Vernieuwing Amersfoort mee te blijven praten en denken.

Met vriendelijke groet,

namens de Vereniging HuurdersBelangen,

Th. De Man,                                                                            

voorzitter

Geschreven op 02.02.07
Web Analytics