Amersfoort Vernieuwt

Nieuwe start binnenstedelijke vernieuwing: Dialoog met bewoners

Wijkvernieuwing is aan de orde van de dag. Het is de bedoeling dat in Amersfoort verschillende wijken vernieuwd worden. Onlangs hebben de Alliantie, Portaal en de gemeente Amersfoort gezamenlijk een doorstart gepresenteerd van de nota binnenstedelijke vernieuwingvoor de wijken Randenbroek, Schuilenburg, Liendert-Rustenburg en Hogewegzone. De oude nota was teveel een bouwnota, in de nieuwe versie wordt de dialoog met de bewoners aangegaan. De VHB heeft zich de afgelopen maanden ingespannen voor een betere aanpak van de wijkvernieuwing. Er moesten betere afspraken gemaakt worden hoe de bewoners betrokken worden bij de plannen en er moest een beter sociaal plan komen. De oude afspraken hierover waren als een paraplu die lekt. De VHB heeft een concreet voorstel gedaan voor verbetering en heeft voor u resultaten bereikt. In dit artikel leest u hierover.

Verhuizen kost bedstro

Misschien heeft u wijkvernieuwing een keer meegemaakt. Vroeger werd dit stadsvernieuwing genoemd. Dan heeft u aan den lijve ondervonden dat het verbeteren van de wijk en de woningen veel vraagt van de bewoners. Meestal is er sprake van een huurverhoging. Vaak wordt u gevraagd mee te werken aan het verbouwen van uw huis door tijdelijk of definitief te verhuizen. Het is bekend dat verhuizen hoog staat genoteerd als stress factor. Verhuizen naar een wisselwoning en na een aantal maanden weer terug of gedwongen verhuizen bij sloop is dan ook geen sinecure. Ook het wonen in een woning waarin tegelijkertijd gewerkt wordt door bouwvakkers vraagt veel. Meewerken aan wijkvernieuwing kost een bewoner ook geld voor verhuiskosten en het opnieuw inrichten van je woning. Het oude spreekwoord luid dan ook: verhuizen kost bedstro.

Verbeterd Sociaal Statuut
Het oude convenant is omgedoopt tot een sociaal statuut. De nieuwe regelingen moeten het voor een bewoner gemakkelijker maken om aan de wijkvernieuwing mee te werken. Alle vergoedingen zijn verhoogd. De VHB heeft meer gevraagd, maar vindt het bereikte resultaat een goede verbetering. De vergoeding bij sloop en vervangende nieuwbouw voor verhuiskosten naar een gestoffeerde wisselwoning en weer terug plus de kosten voor herinrichting van de nieuwe woning is verhoogd van 6.000 naar 6.700. Als bij ingrijpende renovatie het noodzakelijk is de woning te ontruimen dan is dezelfde vergoeding (2x verhuizen en herinrichten) verhoogd van 1.000 naar 5.400.

Van blauwdruk naar bewonersinvloed
Draagvlak onder de bewoners voor stevige ingrepen in de woning vraagt om een goed overleg met de bewonersvertegenwoordiging. Een goed overleg ontstaat als er vooraf geen blauwdruk ligt voor de wijk die moet worden uitgevoerd. Een top down benadering roept weerstand op bij bewoners. Het alternatief is een planproces, waarbij bewoners, corporatie en gemeente gezamenlijk overleggen om stap voor stap tot een plan te komen. De ervaring van de Woonbond is dat bewoners dan meewerken en tot verassende uitspraken komen. Bewoners klagen dan niet alleen, maar vertellen ook waar zij tevreden over zijn. Zij denken mee en komen met creatieve oplossingen. De Woonbond heeft de VHB geadviseerd om betere afspraken te maken over de bewonersinvloed. Bewoners moeten vertrouwen hebben dat het overleg zinvol is. Belangrijke punten uit het advies:

In veel buurten is een bewonerscommissie actief. Deze heeft een belangrijke rol om de wensen en klachten onder de bewoners in te brengen. Om dat goed te kunnen doen moet zij vooraf een duidelijke bevoegdheid krijgen. Bij Portaal en de Alliantie hebben de bewonerscommissies het zogenaamde gekwalificeerd adviesrecht.
Aan het eind van het overleg moet er draagvlak zijn onder de buurtbewoners voor het plan. Sinds enige tijd is het een vereiste dat minimaal 70% van de bewoners instemt met het plan tot renovatie of vervangende nieuwbouw. Als bewonerscommissie gemeente en de verhuurders dit doel willen bereiken moeten zij zich flink inspannen om overeenstemming te bereiken.
Belangrijk is het onderzoek naar de mening van de bewoners over hun huidige woning en naar hun wensen voor de toekomst. Belangrijk is ook de verschillende voorstellen van bewoners, corporatie en gemeente te vertalen in scenario’s of oplossingsrichtingen. Hierdoor kunnen alle partijen een goed inzicht krijgen in het ontwerp en de kosten. Vervolgens kan dan een keuze worden gemaakt of combinaties van oplossingen worden samengesteld.

Voor elk van de vier vernieuwingswijken is een startnotitie opgesteld, waarin belangrijke punten van het advies zijn opgenomen. Er worden vooraf geen beslissingen genomen over renovatie of sloop. Samen met de bewoners worden de knelpunten geïnventariseerd en wordt de gewenste situatie beschreven. Daarna worden gewenste oplossingsrichtingen opgesteld en wordt uiteindelijk een keuze gemaakt. Na de zomer wordt verder gepraat met de gemeente en de Alliantie om de voorwaarden voor een goed overleg in de wijk vast te leggen en te borgen in lokale afspraken. De Flits houdt u op de hoogte.

Frans de Munk
Senior adviseur bij het Woonbond Kennis- en Adviescentrum
Adviseur van de VHB en betrokken bij de evaluatie van het convenant binnenstedelijke vernieuwing en bij het pilot project “De Plaatsen” in Schothorst hoog.

Geschreven op 02.02.07
Web Analytics