Amersfoort Vernieuwt

Advies plannen Amersfoort Vernieuwt

De VHB heeft in een brief aan het College van B&W en alle Raadsleden van de gemeente Amersfoort het volgende advies gegeven:

In de afgelopen weken heeft het College van Burgemeester en Wethouders de twee concept-ontwikkelings-plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het bestuur van de Vereniging Huurdersbelangen wil in dit stadium een reactie geven. In het gesprek dat plaatsvindt met leden van de raad, de Alliantie en de VHB op maandag 4 juni zullen wij onze reactie nader toelichten.

 

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor zowel de Gemeente als de Alliantie voor de inzet om voor deze twee gebieden een samenhangend pakket van maatregelen te ontwikkelen op sociaal, economisch en fysiek gebied. In deze brief vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen: de doelgroep van beleid, de procesmatige aanpak van de wijkvernieuwing en de inspraak.

 

1.       De doelgroep centraal

De VHB houdt een warm pleidooi om de bewoners met de lagere inkomens centraal te stellen bij de ontwikkeling van de vier wijken. Een groot deel van de bewoners behoort tot deze groep, de primaire doelgroep van beleid. De cijfers spreken voor zich: het opleidingsniveau is lager, de werkloosheid groter, meer gezinnen zijn afhankelijk van de bijstand.

Deze groep bewoners met een laag inkomen is in de afgelopen vier jaar bovendien in omvang toegenomen. Uit onderzoek van VROM blijkt dat landelijk gezien de doelgroep gemiddeld met 24% is toegenomen. De netto huurquote is toegenomen van 21% naar 24%. Gezien de bevolkingssamenstelling in de AV wijken zal de groei van de doelgroep en de prijs van het wonen nog groter zijn geweest.

De Gemeente stelt zich als doel alle bewoners een kans te bieden op vooruitgang. Wij vinden dat de groep lagere inkomens die in onze maatschappij de laagste kansen krijgt speciale aandacht moet krijgen. Gezien deze onverwachte toename van de doelgroep stellen wij de vraag of er ruimte is voor een afname van de kernvoorraad van 18.000 naar 15.000. Is er ruimte voor herpositionering van 2.850 woningen en afname van de kernvoorraad in de wijkvernieuwing?

 

2.       Betaalbaarheid

Gemeente en Alliantie willen ieder een kans bieden op vooruitgang. Kansen op het gebied van wonen, onderwijs, werkgelegenheid en voorzieningen als sport en winkels. Kansen op het gebied van wonen betekent een wooncarrière kunnen maken zowel naar leeftijd, van laag inkomen naar hoger, van klein huishouden naar groter. Het woningprogramma moet waarborgen dat een betaalbare stap in de wooncarrière mogelijk is.

In februari 2006 zijn de hoofdlijnen voor de wijkvernieuwing opgesteld: voor iedere gesloopte woning wordt één betaalbare huurwoning en één koopwoning teruggebouwd. In de plannen worden te weinig huurwoningen teruggebouwd. Hiertegen maakt de VHB bezwaar. Door de toename van de doelgroep moet het aantal betaalbare woningen eerder groter worden. In cijfers: het aantal te slopen woningen is 900. Daarvoor worden teruggebouwd 785 koopwoningen en 750 huurwoningen. Onze conclusie is dat er 150 woningen te veel worden gesloopt of 300 woningen te weinig teruggebouwd, waarvan 150 betaalbare huurwoningen.

 

3.       Wooncarrière binnen de wijk

‘Amersfoort Vernieuwt’ wil iedere bewoner die dat wil een wooncarrière bieden in de wijk. Wij zijn positief over deze doelstelling. Op deze manier krijgen bewoners een kans op vooruitgang binnen hun sociale netwerk.

Om dit te bereiken vindt een verschuiving plaats van minder betaalbare naar meer dure woningen. Van de 4.350 corporatiewoningen verdwijnen er 1.750 uit de betaalbare kernvoorraad. De groep bewoners die te maken krijgt met ingreep door sloop, renovatie of verkoop is 2.725. Het bestuur van de VHB betwijfelt of deze bewoners een betaalbare stap vooruit in hun wijk kunnen zetten.

Het woonprogramma heeft tot gevolg dat een flink deel van de bewoners dat afhankelijk is van een betaalbare woning moet verhuizen naar een betaalbare woning elders in Amersfoort. De motivatie voor deze keuze is dat met meer duurdere woningen in de AV gebieden meer differentiatie, meer keuzemogelijkheden en een lange verhuisketen ontstaan. Een grotere nadruk op differentiatie met duurdere woningen verkleint de kans op een wooncarrière in de wijk. Het bestuur van de VHB pleit ervoor om de bewoners die willen verhuizen binnen de wijk daarvoor de garantie te geven. (Als uit de praktijk blijkt dat een deel van de bewoners zijn kans buiten de wijk zoekt, is er geen beletsel om de garantie te geven.)

 

4.       Vertrouwen

De Gemeente en de Alliantie willen de komende tien jaar een extra inspanning leveren om de vier wijken te verbeteren. De VHB vindt het belangrijk dat de bewoners betrokken worden bij de grote veranderingen in hun buurt. Wij zijn positief over de afspraken voor participatie van de bewoners. De komende periode moeten deze in praktijk gebracht worden.

U vraagt een grote groep bewoners mee te werken aan operaties die flink ingrijpen in het dagelijks leven. Wij vragen u de operatie ‘Amersfoort Vernieuwt’ te beginnen met een periode van 100 dagen en in deze periode vooral activiteiten te ondernemen waardoor er vertrouwen kan ontstaan, door gesprekken en de eerste concrete verbeteringen. Eerst bouwen aan vertrouwen, daarna (ver)bouwen van de woningen.

 

5.       Eerst (ver)bouwen dan slopen.

Om een wooncarrière te kunnen aanbieden is de volgorde van de projecten van cruciaal belang. Bewoners uit de eerste complexen, maar ook uit de laatste complexen moeten een stap vooruit kunnen maken. Hiervoor zijn verschillende maatregelen nodig.

-          ‘Amersfoort Vernieuwt’ wil eerst bouwen dan slopen. De concretisering van deze doelstelling wordt niet zichtbaar gemaakt in de voorstellen. De VHB vindt dit een gebrek aan de voorstellen.

-          De volgorde van projecten moet een haalbare en betaalbare stap vooruit mogelijk maken. Uit de plannen is niet op te maken hoe de aansluiting van verschillende projecten plaatsvindt. Wanneer worden de renovatieprojecten opgeleverd, wanneer wordt gesloopt en wanneer worden de betaalbare en wanneer de duurdere huur- en koopwoningen gebouwd? De nieuwe woningen worden voor 70% gebouwd in de duurdere prijsklasse. De kans dat huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag de stap naar een duurdere huurwoning zullen maken is niet groot.

-          De wisselwoning maakt terugkeer in een complex mogelijk. In het Sociaal Statuut is dit opgenomen als een mogelijkheid voor de bewoner. In de wijkplannen is de mogelijkheid van wisselwoningen niet opgenomen.

 

6.       Leefbaarheid

Wij vragen extra aandacht voor de leefbaarheid in die complexen, waarvan de Gemeente voorstelt die op termijn te gaan slopen. De praktijk laat zien dat in deze complexen ongewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden: lege woningen worden vooral betrokken door bewoners in een noodsituatie. De betrokkenheid met de sociale omgeving is nihil. De leefbaarheid komt daardoor onder druk te staan.

 

7.       Samenhang sociale, economische en fysieke projecten.

‘Amersfoort Vernieuwt’ presenteert een indrukwekkende lijst projecten op sociaal, economisch en fysiek gebied. Het succes van de wijkvernieuwing wordt bepaald door de samenhang van de verschillende projecten. Het welslagen van sociale en economische projecten kan de mogelijkheden om een stap vooruit te maken vergroten. In de wijkplannen wordt de samenhang van de vele projecten niet beschreven.

 

8.       Inspraak.

U nodigt bewoners en andere belanghebbenden uit om na juni te reageren op de voorstellen. Uit de voorstellen wordt niet duidelijk welk deel van het beleid vastligt (visie op de stad?), welk deel wordt voorgelegd aan de burgers voor inspraak (het wijkplan?) en bij welk deel belanghebbenden later worden uitgenodigd te participeren (de projectplannen?).

Het wijkplan bestaat uit een beschrijving van de wijk en een analyse. Daarna volgt voor elk van de zes thema’s niet alleen een programma voor verbetering, maar ook concreet ingevuld met maatregelen. Niet alleen het programma van renovatie, sloop en nieuwbouw, maar ook de concrete locatie en het aantal woningen. Zoals de tekst nu is geformuleerd wordt het besluit tot renovatie of sloop genomen door vaststelling van het wijkplan. Wij vragen u de formulering te wijzigen.

In de participatienota is vastgelegd dat voor de deelprojecten een apart participatietraject wordt gestart. De Alliantie en de VHB hebben afgesproken dat voor deze deelplannen op het gebied van renovatie en sloop de instemming van 70% van de bewoners nodig is. Met de huidige formulering in het wijkplan wordt besloten tot renovatie en sloop. Hierdoor nodigen de wijkplannen niet uit voor participatie aan de deelprojecten, integendeel.

Wij vragen u in de wijkplannen een officiële verwijzing te maken naar de stukken, waarin de afspraken over participatie zijn vastgelegd. Dit zijn: werkwijze participatie en communicatie Amersfoort Vernieuwt ‘zo doet iedereen mee’, de kaderafspraken Alliantie Eemvallei  - VHB en het Sociaal Statuut Amersfoort.

 

9.       Communicatie

Wij constateren dat de communicatie en informatie vanuit de Alliantie en de Gemeente naar de VHB niet synchroon lopen. Tevens missen wij een aantal stukken die ons zijn toegezegd. Wij vragen u de communicatie naar ons te verbeteren.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Vereniging HuurdersBelangen,

Theo De Man,

voorzitter

 

Geschreven op 04.06.07
Web Analytics