Nieuws

Huurverhoging, Amersfoort +1%?

Het Sociaal Huurakkoord is in 2018 gesloten tussen Aedes en Woonbond en op onderdelen herzien in dec 2019. Die afspraken zijn ondertussen ook door de tweede kamer (dec 2019) en eerste kamer (feb 2020) overgenomen. Voor de afspraken over huurbevriezing en huurverlaging voor lage inkomens geldt dat deze niet verplichtend zijn, maar dat wel wordt verwacht, dat de corporaties zich hieraan houden. De afspraken gaan onder meer over: Huursom, Individuele huurverhogingen en Huurverhoging bij renovatie (Companen tabel).

Huursom afspraken
De huursom afspraak in het Sociaal Huurakkoord gaat over de huursom toename exclusief de huurwijzigingen bij mutatie (ook wel harmonisatie genoemd).

Het huursom beleid voor de zittende huurders, exclusief harmonisatie en huurverhoging bij renovatie of woningverbetering is inflatievolgend voor 2020: 2,6 %.

Als alle drie de partijen (gemeente, corporatie en huurders) lokaal afspreken dat ze extra ruimte willen creëren voor investeringen in de sociale woning voorraad (meestal: extra nieuwbouw) kan men daar met maximaal 1 % van afwijken; Ofwel: de totale huursom mag lokaal met niet meer dan  inflatie (2,6 %) plus 1 %, dus met 3,6 % stijgen!

De HBVA Amersfoort heeft anderhalf jaar geleden in Amersfoortse prestatieafspraken ingestemd met een 1 % extra Huurverhoging voor de huursom in Amersfoort. Vreemd  genoeg staat deze toegestane Huursom toename door de Alliantie genoteerd als 4,1 %, terwijl dat volgens afspraak in het Sociaal Huurakkoord lokaal niet meer dan  inflatie (2,6 %) plus 1 %, dus 3,6 % mag zijn!

·NB: We vermoeden, dat dit het percentage inclusief harmonisatie na mutatie is (dat wordt landelijk wel geschat op 0,5 %). 

Maar wat krijgen de huurders in Amersfoort daar specifiek voor terug?

 • Relatief meer nieuwbouw per gemeente dan de andere gemeenten?
 • Huurverlaging voor huurders met lage inkomens?

Is dit aantoonbaar anders dan wat de Alliantie in de andere gemeenten realiseert, waar niet 1 % extra gevraagd wordt?
Hier wordt aan de Alliantie informatie voor gevraagd, waarmee dit naar de huurders in Amersfoort verantwoord kan worden.

De HBVA- Amersfoort heeft al besloten deze afspraak volgend jaar (2021) niet te continueren.

Individuele huurverhogingen
De landelijk toegestane huurverhogingen zijn nog steeds inkomensafhankelijk:

 

inflatie

Plus inkomensafhankelijke huurverhoging

totaal

Inkomen < 43a.574

2,6 %

2,5 %

5,1 %

Inkomen > 43.574

2,6 %

4 %

6,6 %

Nu krijgen huurders van de Alliantie in Amersfoort de volgende huurverhogingen doorberekend

 

Huur onder 663

Huur boven 663

Huur boven 737

Inkomen < 43.574

4,1 %

0 %

0 %

Inkomen > 43.574

6,6 %

6,6 %

5,5 %

NB: De huurverhoging > 5,1 % geldt niet voor:

 •    AOW gerechtigden (66 jaar en 4 maanden)
 •    Huishoudens met 4 of meer personen
 •    Gehandicapten en chronisch zieken: zij hebben een      bezwaarmogelijkheid

NB: lage  inkomens met een hoge huur kunnen huurbevriezing aanvragen of zelfs huurverlaging.

Bij de Alliantie is huurbevriezing al automatisch gerealiseerd  voor alle inkomens onder de 43.574 en een huur boven 663 euro per maand.

Huurverlaging moet een huurder bij de Alliantie zelf aanvragen. Het gaat hierbij echter alleen om huurders wiens inkomen eerst boven de 43.574 (in het meetjaar 2018) lag, maar nu daaronder terecht is gekomen.  Zij krijgen met terugwerkende kracht  (sinds de inkomensdaling) een compensatie op de hoge inkomensafhankelijke huurverhoging (dus 1,5% verschil)

Het gaat bij de Alliantie dus niet om huurders, met lage inkomens die volgens het sociaal huurakkoord recht hebben op huurverlaging. Zie daarvoor de tabel hieronder. Het gaat daarbij immers om lage inkomens van 15.500 ( 1 p) 26.500 (2 p) en 33.500 (3 + p) euro per jaar. Als zij een rekenhuur boven de 737 euro hebben, dient hun rekenhuur verlaagd te worden naar minder dan 773 euro per maand. Zie ook de tabellen en uitleg hierna.

De HVBA  Amersfoort is blij met de huurbevriezing voor de lage en middeninkomens tot 43.574, maar betreurt het ten zeerste, dat de Alliantie niet huurverlaging voor de allerlaagste inkomens mogelijk heeft gemaakt.

Tabellen inkomensgroepen en huurbevriezing of huurverlaging (volgens sociaal huurakkoord)uuirb

 Voor 2020 zijn de volgende inkomensgroepen bepaald naar huishoudgrootte:

Huishoudgrootte

Doelgroep

1 persoon

2 personen

3 of meer personen

Laag inkomen

≤ € 15.500

≤ € 26.500

≤ € 33.500

Midden inkomen

> € 15.500 en ≤ € 27.000

> € 26.500 en ≤ € 37.000

> € 33.500 en ≤ € 43.500

Hoog inkomen

> € 27.000

> € 37.000

> € 43.500

Wanneer komt een huishouden in aanmerking voor specifiek maatwerk?

In het onderstaande schema staat wanneer een huishouden in aanmerking komt voor specifiek maatwerk en of dit huurbevriezing of huurverlaging inhoudt:

 

Huurprijs

Inkomensgroep

<aftoppingsgrens 

>aftoppingsgrens en <liberalisatiegrens1

>liberalisatiegrens

Laag

 

huurbevriezing

huurverlaging 2

Midden

 

 

huurbevriezing

Hoog

 

 

 


Een huishouden kan een verzoek doen voor specifiek maatwerk als:

 • zij tenminste 6 maanden relatief te duur woont of
 • de hoofdbewoner zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt in de periode voor het verzoek tot specifiek maatwerk én relatief te duur woont.

Wat is rekenhuur?
De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
 • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
 • diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 • reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Zie voor verdere uitleg:
Op de website van de woonbond is een rekentool beschikbaar:
https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020

 

Geschreven op 11.05.20


Web Analytics