Nieuws

Huuraanzegginsperikelen

Nu de kruitdampen inmiddels opgetrokken zijn rondom de problemen van de niet bezorgde huuraanzeggingen per 1 juli 2013, lijkt dit het juiste moment om een kort overzicht van het gebeuren te geven.

Eind april, begin mei kwamen bij de VHB telefoontjes binnen met de mededeling dat er geen aanzegging huurverhoging per 1 juli 2013 was ontvangen. Ook navraag bij de bestuursleden leerde ons dat het merendeel geen aanzegging had ontvangen. Dit is in strijd met wat er in de huurwet is geregeld, namelijk dat dit tenminste twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huur namelijk 1 juli 2013 moet plaatsvinden. In het eerste overleg met de Alliantie bleek dat daar ook meldingen waren binnengekomen. Maar volgens hen was dit een beperkt aantal en niet afwijkend van andere jaren. Naar mate de tijd verder schreed bleek ons dat er veel meer huurders geen aanzegging hadden ontvangen. Aanleiding om weer in overleg te treden met de Alliantie met het verzoek om actie te ondernemen. Ons voorstel was om iedereen een nieuwe aanzegging te zenden met als ingangsdatum van de nieuwe huur 1 september 2013. Dit was voor de Alliantie niet bespreekbaar evenmin als ons compromisvoorstel om dit per 1 augustus 2013 te doen. Ook in dit gesprek hebben wij aangegeven dat volgens de informatie die ons bereikte het aantal niet ontvangen huuraanzeggingen aanmerkelijk hoger lag dan de aantallen die de Alliantie aangaf. Een bijkomend probleem voor het bestuur was dat medewerkers van de Woonbond niet een eensluidend advies gaven hoe in deze situatie te handelen. Ondertussen nam het aantal meldingen van niet ontvangen huuraanzeggingen fors toe. Daar kwam een nieuw probleem om de hoek kijken namelijk dat het KCC (klantcontactcentrum van de Alliantie) verschillend reageerde naar de huurders, waardoor ook het aantal meldingen van het incorrect beantwoorden van vragen en onbeleefde behandeling toenam. Weer reden om in overleg te treden met de directie van de Alliantie.

Ondertussen hadden wij ook contact gezocht met de Huurcommissie of er de mogelijkheid bestond om een proefproces aan te spannen tegen de Alliantie. Helaas bleek dit juridisch niet haalbaar, omdat dit alleen kan tussen een individuele huurder en de Alliantie. Wij hadden ook behoefte om richting huurders aan te geven dat wij, in tegenstelling tot wat in de pers gesuggereerd werd, volop bezig waren om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit heeft geleid tot een artikel in de Stad Amersfoort waarin wij dachten aan te kunnen kondigen dat wij juridische mogelijkheden onderzochten. Helaas gaf de krantenkop niet weer wat onze plannen waren. Medio juli  deelde de Alliantie ons tijdens een gesprek mee dat alle huurders die zich officieel gemeld hadden bij de Alliantie voor 17 juli 2013, in aanmerking kwamen voor het ingaan van de huur per 1 oktober 2013. Wij hebben hier ernstig bezwaar tegen gemaakt en wel om twee redenen:

  •  Vele, met name oudere huurders krijgen nog maar één keer per maand een bankafschrift en kunnen dan pas vaststellen dat er een hogere huur is afgeschreven, het moment om te protesteren voorbij is.
  • Huurders die in een vroeg tijdstip, dat wil zeggen in april, gereageerd hebben zijn niet genoteerd en zouden nu dus buiten de boot vallen.

Voor de Alliantie was dit geen reden om haar beleid aan te passen. Wij hebben toen weer juridisch advies ingewonnen en op basis  van dit advies en met begeleiding van een adviseur van de Woonbond de Alliantie geinformeerd over de naar onze onjuiste opstelling van de Alliantie. Na enig overleg over en weer is besloten dat gemotiveerde meldingen na 17 juli 2013 en oude gevallen van april 2013, alsook de bij de VHB ontvangen meldingen, alsnog door de Alliantie zouden worden gehonoreerd. Tevens hebben wij als eis gesteld dat wij een sluitend bewijs wilden waaruit blijkt dat de niet bezorgde aanzeggingen van de huurverhogingen niet de schuld van de Alliantie is. Dit bewijs hebben wij inmiddels ontvangen. Hoewel het een onbevredigend gebeuren blijft  zijn wij van mening dat dit de best haalbare oplossing is en dat het dossier nu gesloten kan worden.

Wij zijn reeds op dit moment met de directie van de Alliantie in overleg om te voorkomen dat zich in 2014 (huurverhoging per 1 juli) weer een dergelijke situatie kan gebeuren, omdat het alleen maar verliezers oplevert.

Geschreven op 06.01.14


Web Analytics