Nieuws

Algemene ledenvergadering VHB

Op 20 november j.l. vond de jaarlijkse najaarsvergadering van de Vereniging HuurdersBelangen plaats. Door de nieuwe voorzitter Cor Krottje (zie elders in dit blad een interview en voorstelling) hebben de  aanwezige leden zich gebogen over de begroting en het activiteitenplan voor 2014. Deze beide ‘werkplannen’ zijn door de vergadering goedgekeurd, zij het met een aantal aanpassingen. Een belangrijk ‘speerpunt’ voor de VHB in 2014 is de profilering van de VHB bij de achterban: de bewonerscommissies en de huurders. Daarbij zal (extra)  ondersteuning en begeleiding van de huidige BC’s  worden aangeboden, maar ook de (her)oprichting en uitbreiding van onderbezette of opgeheven commissies en de werving van nieuwe donateurs zal een duidelijk actie worden.

Ook is de kwestie over de huuraanzeggingen dit jaar en de stand van zaken m.b.t. de vorig jaar gehouden enquête over de Alliantie aan de orde geweest. Hierover vindt u ook meer in dit blad.

Tevens is er duidelijkheid verschaft over de perikelen in de wijk Jericho-Jeruzalem, waarover veel in de media te doen is geweest.

De voorzitter heeft tot slot aangegeven dat er binnen het bestuur naar uitbreiding van kwaliteit wordt gestreefd, door middel van cursussen voor het bestuur en het aantrekken van bestuursleden met een specifieke achtergrond.

Heeft u belangstelling voor een uitdagende vrijwilligersfunctie binnen de VHB, neemt u dan eens contact met ons op. We kunnen in een informeel en persoonlijk gesprek de wensen en mogelijkheden met elkaar bespreken.

Geschreven op 16.12.13


Web Analytics