Nieuws

Minister onderzoekt betaalbaar woningaanbod

Op aandringen van de Tweede Kamer gaat minister Blok het aanbod van betaalbare woningen onderzoeken. Dit is de belangrijkste uitkomst van het debat op 31 oktober j.l. van de Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Ook worden de privacyregels bij de gluurverhoging nader tegen het licht gehouden en waar nodig aangescherpt.

Voorafgaand aan het debat beweerde minister Blok keer op keer dat huurders in armoedeproblemen best in een goedkopere woning konden gaan wonen. Maar nadat diverse Kamerleden hadden aangetoond dat er vrijwel geen betaalbare woningen meer worden aangeboden, draaide de minister bij. Hij zegde op verzoek van SP-Kamerlid Paulus Jansen, toe de beschikbaarheid van betaalbare woningen verder te onderzoeken. Bij dit onderzoek wordt niet naar landelijke gemiddelden gekeken, maar naar lokale verschillen., Een woningzoekende in Utrecht heeft immers niet veel aan een goedkope woning in Zeeuws Vlaanderen. In het debat werd ook de inkomensafhankelijke  huurverhoging, de gluurverhoging, geëvalueerd. De Kamer vindt het onaanvaardbaar dat de inkomensgegevens van huurders met een geliberaliseerd contract door hun verhuurders zijn opgevraagd. Ook sloten Kamerleden zich aan bij de bevindingen van de Nationale Ombudsman, dat huurders niet zelf in actie dienen te komen als zaken mis gaan. Dan moet de belastingdienst optreden. De Minister bevestigde dat het College Bescherming Persoonsgegevens snel een boetebevoegdheid krijgt om in dit soort zaken op te kunnen treden.

Ook de bevindingen van regeldrukwaakhond Actal, dat huurders bij bezwaar op grond van de inkomensgegevens niet standaard een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) dienen te leveren, vonden weerklank in de Tweede Kamer. De minister gaat onderzoeken of het mogelijk wordt om zonder deze verklaring bezwaar te maken. Volgens de Woonbond is het strijdig met de Wet bescherming persoonsgegevens dat huurders niet weten of hun inkomensgegevens worden opgevraagd. Alleen als de verhuurder een voorstel voor inkomensafhankelijke huurverhoging doet, komen zij daar achter. In het Kamerdebat deed de minister de toezegging aan de Tweede Kamer om alsnog te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om huurders te informeren over het verstrekken van hun inkomensgegevens door de belastingdienst. Op die manier kunnen huurders ook direct bezwaar maken als zij dit onterecht vinden, bijvoorbeeld omdat zij een geliberaliseerd contract hebben .

Tevens is tijdens het debat aangekondigd dat er een voorstel komt om de inkomensgrens van max.

€ 34.000 om in aanmerking te komen voor een corporatiewoning, te verhogen. Als dit voorstel wordt aangenomen zullen meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning. Naar verluidt heeft de Europese Commissie geen bezwaar tegen een hogere inkomensgrens.

Geschreven op 19.12.13


Web Analytics