Nieuws

Green new deal in de volkshuisvesting

De Woonbond en Aedes vereniging van woningcorporaties pleiten voor een 'green new deal' om de gevolgen van de economische crisis tegen te gaan. Zij doen een oproep aan de Tweede Kamer om hier voor de volkshuisvesting concreet vorm aan te geven.

Dat biedt volgens de Woonbond en Aedes bij uitstek mogelijkheden om op korte termijn investeringen in energiebesparing te stimuleren en daarmee de huidige economische crisis te bestrijden. Door fiscale prikkels en premies voor verhuurders moeten forse investeringen aantrekkelijker gemaakt worden. Voor huurders hebben investeringen in energiebesparing positieve koopkrachteffecten en dat vergroot het draagvlak voor dergelijke maatregelen. De Tweede Kamer discussieert woensdag 28 januari over energiebesparing in de gebouwde omgeving,

Door een aantal maatregelen moet een forse impuls aan energiebesparing in de sociale huursector worden gegeven:
• algemene investeringsbevorderende maatregelen,
• verbetering van aftrekmogelijkheden in de vennootschapsbelasting voor onrendabele energiebesparende investeringen,
• het invoeren van een gerichte stimuleringspremie voor plannen voor energiebesparing.

Recessie en stimuleringsmaatregelen
Door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving is op 9 januari een analyse gemaakt over de relatie tussen kredietcrisis en klimaat- en energiebeleid. De Woonbond en Aedes zijn het met de bureaus eens dat bij uitstek het tijdelijk stimuleren van energiebesparing bij woningen een goede optie is om de huidige crisis te bestrijden.

Energiebesparing in de corporatiesector
Vooral de sociale huursector biedt goede mogelijkheden om snel en doelgericht te opereren. Eind 2008 is er een ambitieus convenant afgesloten voor energiebesparing in de corporatiesector, zodat er al voldoende draagvlak is voor energiebesparende maatregelen. Doordat de sector goed georganiseerd is, kan bovendien snel en adequaat gehandeld worden. Om de ontwikkelingen te versnellen zou voor de komende twee jaar een aantal gerichte maatregelen moeten wor-den genomen.
 
Investeringsbevorderende maatregelen
Het kabinet heeft aangegeven dat ze de borgingsgrens van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wil verhogen. Dit is echter onvoldoende om een goed investeringsklimaat te creëren. Ook het verruimen van de mogelijkheden voor corporaties om leningen rechtstreeks aan te kunnen trekken via de kapitaalmarkt en het ongedaan maken van de dubbele BTW-afdracht bij tijdelijke omzetting van koop in huur zijn nodig om de investeringen in onder andere energiebesparing in de corporatiesector te stimuleren.
Ook meer algemene maatregelen zoals een lager BTW-tarief op milieuvriendelijke diensten (isolatiemateriaal, zuinige installaties en energieadvies) en subsidies op renovatiemaatregelen kunnen stimuleren dat meer geïnvesteerd wordt in energiebesparing.

Aftrekbaarheid onrendabele toppen energiebesparende investeringen
Sinds 2008 geldt, ondanks verzet van onder andere de Woonbond en Aedes, voor corporaties een integrale plicht om vennootschapsbelasting te betalen. Op energiebesparende investeringen van corporaties wordt doorgaans een lager rendement gerealiseerd. Om een woonlastenverbetering voor huurders te borgen wordt een deel van de kosten van de maatregelen niet doorberekend in de huren. Het lager rendement kan vertaald worden in een onrendabele top van de investering. Fiscaal kan deze onrendabele top nu niet direct van de plicht voor de vennootschapsbelasting afgetrokken worden. De Woonbond en Aedes stellen voor om voor 2009 en 2010 de mogelijkheid te geven om onrendabele toppen wel van de fiscale winst af te trekken. Concreet wordt hiermee het onrendabele deel van energiebesparende investeringen gestimuleerd met 25,5%.

Subsidie voor planontwikkeling en participatie bij energiebesparing
De stap van idee naar concrete uitvoering is voor veel investeerders groot; dit geldt ook voor de corporatiesector. Van groot belang is dat corporaties ondersteund worden bij de technische planontwikkeling, maar ook bij het verkrijgen van het noodzakelijke draagvlak bij huurders. In het 'Convenant energiebesparing corporatiesector' is afgesproken dat op lokaal niveau door de verhuurder met de huurdersorganisaties concrete plannen voor energiebesparing worden afgesproken. Om hier op korte termijn een extra impuls aan te geven is het wenselijk om een subsidie van € 300 per woning te geven voor planontwikkeling en huurdersparticipatie. Uitgaande van 100.000 woningen per jaar en een tweejaarlijkse periode kost dit in totaal € 60 miljoen.

De Woonbond en Aedes vragen de Tweede Kamer om bij het kabinet aan te dringen om snel concrete maatregelen te nemen waarmee een stevige impuls aan energiebesparende investeringen in de gebouwde omgeving wordt gegeven, te meer vanwege de te verwachten positieve economische effecten.

Geschreven op 04.02.09


Web Analytics