Nieuws

Huuraanpassing 2018

De jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli 2018 voor sociale huurwoningen is dit jaar wederom inkomensafhankelijk. Hieronder geven wij een overzicht van de concrete uitwerking.

  Wettelijke kaders:
  • De maximale huursomstijging is inflatie plus 1%
  • De inflatie bedraagt 1,4%
  • Er geldt ιιn inkomensgrens (€ 41.056)
  • Huishoudens die een hoog inkomen hebben (boven € 41.056) mogen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van maximaal inflatie 4% (m.u.v. AOW-gerechtigden en gezinnen met 4 of meer personen)
  • Huishoudens die een laag inkomen hebben (onder € 41.056) mogen een huurverhoging van maximaal inflatie + 2,5% krijgen.

Definitief besluit huuraanpassing per 1 juli 2018
1. De Alliantie verhoogt de huren van sociale huurwoningen inkomensafhankelijk en gedifferentieerd conform wettelijke regels, onder voorbehoud van het tijdig faciliteren van inkomensverklaringen door de Belastingdienst. Hierbij wordt de privacywetgeving in acht genomen.

2. Alle huurders met een inkomen van meer dan € 41.056 (m.u.v. AOW-gerechtigden en gezinnen met 4 of meer personen) krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal inflatie + 4% = 5,4%. Onder voorwaarde dat:
• de huren altijd worden afgetopt op de middeldure huurgrens van € 995 (prijspeil 2018);
• indien de markthuur lager ligt dan de maximale huur, de huur hierop wordt afgetopt.

3. Alle huurders met een inkomen van minder dan € 41.056 krijgen een huurverhoging aangezegd gedifferentieerd naar huurniveau en/of verhouding prijs-kwaliteit:
• Indien de huur hoger is dan € 597,30: 0%
• Indien de huur lager is dan € 597,30 en meer dan 80% van de maximale huur: 1,4% (inflatie).
• Indien de huur lager is dan € 597,30 en minder dan 80% van de maximale huur: 1,8% (inflatie + 0,4%).

4. Bij huishoudens met een inkomen van minder dan € 41.056 wordt, evenals vorig jaar, de huur afgetopt op de huurtoeslaggrens (€ 711) of verlaagd tot die grens indien de netto huur er boven ligt.

5. Alle huurders die in het lopende jaar (dus in de periode 1-1-2018 t/m 30-6-2018) een sociaal huurcontract hebben afgesloten, krijgen geen huurverhoging aangezegd.

6. De netto huren van alle inkomensgroepen worden uiteraard afgetopt op de maximale huur.

7. De Alliantie garandeert iedere huurder met een sociaal contract het recht op huurtoeslag, ook als de huur (door de huurverhoging) boven de huurtoeslaggrens uit is gekomen.

8. Huurders met een sociaal contract kunnen het hele jaar door huurverlaging aanvragen op grond van een inkomensdaling. Indien zij kunnen aantonen dat het inkomen lager is dan het inkomen waarop de inkomensafhankelijke huurverhoging is gebaseerd, zal de Alliantie de huurverhoging aanpassen conform het nieuwe inkomen. De daardoor lagere (netto) huur wordt met terugwerkende kracht opgevoerd, bovenop de wettelijke huurverlagingsprocedure.

9. Voorts gelden er uitzonderingen hierop zoals bij (grootschalige) renovatie en toekomstige sloop, individuele afspraken maatwerk bij onvoorziene omstandigheden. De huurders van betreffende woningen zullen geen huurverhoging krijgen. Welke woningen dit betreft, wordt op regionaal niveau vastgesteld. De regionale huurdersvereniging wordt hierover geοnformeerd en indien gewenst wordt het besproken.

10. Met ingang van 15 oktober 2017 verhuurt de Alliantie vrijesectorwoningen marktcontrair met een middensegmenthuurcontract onder de voorwaarde dat jaarlijks wordt getoetst of het betreffende huishouden nog tot de middeninkomensgroep behoort. Voor deze huishoudens geldt de volgende huuraanpassing: |
• Voor huishoudens die aangetoond hebben nog steeds tot de middeninkomens te horen (< € 55.000) wordt de huur aangepast met CPI (1,5%).
• Voor huishoudens die geen inkomens- en huishoudensgegevens hebben overhandigd σf hebben aangetoond inmiddels een hoger inkomen te hebben (> € 55.000) wordt de huur verhoogd met CPI plus 5%.
• Huishoudens die in de periode 1 januari t/m 30 juni 2018 hun huurcontract hebben afgesloten, krijgen geen huuraanpassing. (Argumentatie: deze huishoudens hebben nog maar net een inkomenstoets gehad.) In januari 2018 zullen de huishoudens die in de periode 15 oktober tot ultimo 2017 een middensegmenthuurcontract hebben afgesloten (dat zijn er 13) een mail krijgen met het verzoek om de inkomens- en huishoudensgegevens te leveren. De uitvoering van het proces jaarlijkse huuraanpassing wordt dus in verband met het benaderen van deze groep huishoudens wat naar voren gehaald.

11. De huur van vrije-sector-huurwoningen, parkeergelegenheden, bergingen etc. wordt verhoogd conform hetgeen is opgenomen in het huurcontract. In de meeste gevallen betreft dat een verhoging op basis van de Consumentenprijsindex (CPI).

Geschreven op 19.04.18


Web Analytics