Nieuws

Passend toewijzen niet alleen rozengeur en maneschijn

In een eerder bericht viel te lezen dat woningcorporaties per 1 januari 2016 aan minstens 95% van de woningzoekenden die in aanmerking komen voor huurtoeslag een woning moeten toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens (voor één- en tweepersoonshuishoudens €576 en voor meerpersoonshuishoudens €618). In een brief aan minister Blok van 17 augustus jl. brengt Aedes de negatieve effecten onder de aandacht en doet voorstellen ter verbetering van deze maatregel.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt hierbij is dat door passend toe te wijzen huurders een woning krijgen waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Het zal ook voorkomen dat huurders niet (niet snel) in betalingsproblemen komen. Dit is een mooi uitgangspunt. Er zitten echter ook een aantal haken en ogen aan.

Doelgroep moeilijk gehuisvest
Zo wordt gevreesd dat door deze maatregel straks minder mensen met een lager inkomen gehuisvest kunnen worden. Er komen namelijk niet ineens meer passende goedkopere huurwoningen vrij om te verhuren.

Verder zijn zorgwoningen vanwege hun aanpassingen vaak duurder (ook om te bouwen). Huurders met een beperking of senioren met een AOW kunnen aanspraak maken op 40% huurtoeslag boven de aftoppingsgrens. Dit maakt dat deze woningen met een huur tussen €576 / €618 en €710 beter bereikbaar zijn voor deze doelgroep. Met passend toewijzen komt dit in de knel: zorgwoningen met een huur boven de aftoppingsgrens zijn dan niet meer bereikbaar voor bijv. ouderen met alleen een AOW. Indien minister Blok de regeling niet aanpast, kunnen seniorenhuishoudens en gehandicapten die willen huren, geen aangepaste woning meer huren, ondanks dat daartoe in de huurtoeslag 40% compensatie is ingebouwd.

Energiezuinigheid
In het Energieakkoord is hebben corporaties zich gecommitteerd om in 2021 gemiddeld een energielabel B (Energie-Index 1,25) te halen. Door passend toe te wijzen komt deze aanpak in de knel. De passendheidstoets kijkt namelijk alleen naar de kale huurprijs en niet naar de totale woonlasten (huur + energielasten). Om zoveel mogelijk woningen met een lage huur beschikbaar te houden, kunnen corporaties hierdoor minder woningen verduurzamen.
Aan de andere kant heeft een energiezuinige woning meer woningwaarderingspunten waardoor de huurprijs hoger uitvalt en bij toewijzing niet ‘passend’ zal zijn voor de doelgroep. Dit betreft woningmarktregio’s met vooral naoorlogse woningen. In deze regio’s zal het daarom heel moeilijk zijn om de passendheidsnorm te halen.

Nieuwbouw
Voor sommige nieuwbouwwoningen die in 2015 toegewezen worden geldt dat het huurcontract daarvan pas in 2016 ingaat. De huurprijs van deze woningen zit meestal boven de aftoppingsgrens. Voor de passendheidstoets geldt dat deze pas telt op het moment de huur feitelijk ingaat. Als dat in 2016 is, kunnen de betreffende corporaties de norm in 2016 waarschijnlijk niet halen.

Doorstroom
Tot slot, heel veel woningcorporaties hebben regelingen zoals ‘van groot naar klein’ of ‘van hoog naar laag’ om ouderen door te laten stromen naar een geschikte woning. Door deze doorstroming krijgen andere groepen zoals gezinnen en starters grotere kans op een passende woning. Deze regeling zal dit alleen maar verder frustreren.

Geschreven op 11.09.15


Web Analytics